1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.lachadelama.sk (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Pod pojmom predávajúci sa rozumie obchodná spoločnosť Deia s.r.o, Škultetyho 1, Bratislava 831 03, IČO:  52340554, DIČ: 2121010573, Zápis v  OR SR BA I, vložka č. 137460/B. Zodpovedný vedúci: Milan Hudák, tel.: 0903 204 518, e-mail: obchod@lachadelama.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.lachadelama.sk

1. Ceny tovarov

Všetky ceny sú v eurách s DPH, sazdba DPH = 20%.  Klient si objednáva  tovar v stanovenej cene, ktorá sa nemení.

2. Platba

Klient si môže vybrať nasledujúce formy platby za objednaný tovar:

a) na dobierku, vopred prevodom na účet, za pomoci platobnej brány

Deia s.r.o.

Škultetyho 1
Bratislava 831 03
IČ:  52340554
DIČ: 2121010573

Zápis v  OR SR BA I, vložka č. 137460/B

Zodpovedný vedúci: Milan Hudák, tel.: 0903 204 518, e-mail: obchod@lachadelama.sk

3. Objednávanie tovaru

Objednávky sú prijímané 24 hodín denne,  po ich vypísaní cez formulár umiestnený na  stránke obchodu, prípadne cez email obchod@lachadelama.sk.    

Realizácia objednávok sa uskutočňuje od pondelka do piatku, v čase od 7:30 – 16:30 hod.

Internetový obchod lachadelama.sk si vyhradzuje právo zrušenia nekompletných, alebo chybných objednávok. V takom prípade obchod upovedomí o tomto fakte objednávajúceho cez e-mail s vyjasnením príčin zrušenia objednávky. Ak objednávajúci už objednávku zaplatil a prebieha jej zrušenie, vrátenie zaplatenej sumy sa uskutoční do 3 pracovných dní. Pri objednávaní výrobkov na mieru, sa kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje k jej prijatiu bez výhrad.

Objednávky tovaru na mieru je možné zrušiť len do 24h od jej odoslania. Produkty z internetovej šicej dielne NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ DO 14 DNÍ, NAKOĽKO SA JEDNÁ O ZÁKAZKOVÚ VÝROBU A IDE O ŠITIE NA MIERU PRE KLIENTA PODĽA JEHO INDIVIDUÁLNYCH POŽIADAVIEK.

Objednávanie tovaru je možné len prostredníctvom internetového obchodu www.lachadelama.sk. V prípade, ak by nastala technická porucha a produkt sa nedal objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lachadelama.sk, je možné tovar objednať telefonicky alebo e-mailom.

Pri metráži je možné tkaninu objednať len od 5 bm (bežný meter) a ďalej len násobky 1 bm (príklad 2 m, 3 m, 4m,…) .

4. Prijatie objednávky k realizácii

Objednávka na dobierku – klienta oboznámime e-mailom o prijatí jeho objednávky.

V prípade objednávky, ktorej platba prebehne cez bankový účet – bude objednávka spracovaná až po potvrdení pripísania fakturovanej sumy na náš účet. Platbu žiadame uhradiť na doleuvedený bankový účet:

SK6083300000002901643336

Ak do 7 dní od dátumu odoslania objednávky nebola vložená celá suma za objednávku na náš bankový účet – príkaz na realizáciu bude anulovaný a objednávka bude zrušená.

5. Čas na realizáciu objednávky

Všetky objednávky sa snažíme vybaviť čo najrýchlejšie. Maximálna doba čakania je 30 pracovných dní. Keďže sa v našom e-shope textilné výrobky šijú podľa zadaných objednávok, nevieme realizáciu objednávok skrátiť na menej ako 14 pracovných dní.

6. Objednávka na dobierku

Ak si klient objedná tovar na dobierku, ktorý je skladom, čas prípravy objednávky po jej odoslanie je maximálne do 3 pracovných dní od dňa prijatia objednávky, pričom závisí od druhu a množstva tovaru.

7. Objednávka prevodom na bankový účet

Pri objednávke prevodom na bankový účet, čas prípravy objednávky po jej odoslanie  (14 pracovných dní ) sa začína  až po pripísaní peňazí na bankový účet o čom vždy klienta informujeme e-mailom. 

Celkový čas čakania na objednávku je: pripísanie peňazí na účet + realizácia objednávky + čas na prepravu (2 dni).

V prípade predĺženia dodacej lehoty 14 pracovných dní,  bude klient o tom bezodkladne informovaný telefonicky alebo emailom. 

Tovar je doručený do dvoch pracovných dní od expedície tovaru z nášho skladu.

Počas vybavenia objednávky prebieha, ak je nutná, komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, ak nie sme schopní dodať kompletnú objednávku v sľúbenom termíne, telefonicky Vám to oznámime a dohodneme sa na ďalšom postupe.

8. Dodanie

Všetky balíky sú posielané zásielkovou službou DPD, alebo slovenskou poštou.

Cena za odoslanie kuriérskou spoločnosťou DPD je 4 Eur

Cena za odoslanie slovenskou poštou je 3 Eur

Ak je hodnota objednávky vyššia ako 100 EUR – cena poštovného je 0 EUR.

Záručná doba začína prevzatím zásielky kupujúcim. Dĺžka záručnej doby je v súlade so zákonom.

Spolu s Vašim tovarom zasielame aj originálnu faktúru – daňový doklad.

9. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín, od hodiny objednania /doručenia emailu/ písomne na e-mailovú adresu obchod@lachadelama.sk bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Ak objednávka nebude odoslaná do 14 pracovných dní od jej potvrdenia, môže klient objednávku zrušiť písomne e-mailom na obchod@lachadelama.sk.

Ak Vašu objednávku uhrádzate cez účet je potrebné zaplatiť do 7 dní. Po tomto čase príkaz na realizáciu objednávky ostáva anulovaný a objednávka zrušená.

10. Zmeny v objednávke

Ak chcete urobiť zmenu v objednávke, môžete to urobiť do 24 hodín od objednania písomne e-mailom na: obchod@lachadelama.sk

11. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je tovar doručený alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Dôležitá informácia:

V prípade žiadosti o vrátenie peňazí cez Slovenskú poštu si prevádzkovateľ e-shopu účtuje poplatok 5EUR bez DPH

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Tovar v takomto prípade môžete vrátiť:

– ak je nepoškodený (zákazkové výrobky sú z tohto zákona vylúčené)

Obchod vráti platbu rovnajúcu sa cene vráteného tovaru. Peniaze sa vracajú v priebehu 5 pracovných dní, od dátumu obdržania vrátenej zásielky, bankovým prevodom na konto klienta, alebo poštovým príkazom na adresu uvedenú v objednávke. Výdavky za odoslanie tovaru znáša klient.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje neuplatniť toto právo na vrátenie tovaru v zmysle spomínaného zákona ak:

– tovar bol používaný

– tovar bol vyrábaný na mieru (zakazkové výrobky sú z toho zákona vylúčené).

Týmto odstavcom nie sú dotknuté práva spotrebiteľa.

Tovar je potrebné odoslať na adresu:

LaChadelama

Švábska 6

08005 Prešov

Tovar odporúčame odoslať doporučene.

12. Reklamácia

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

13. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

– k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

– nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,

– zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

– používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne na adresu:

LaChadelama

Švábska 6

08005 Prešov

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

– ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

– kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

– predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

– ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

14. Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená  dlhšia záručná doba. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

15. Akcie a zľavy

Každá akcia alebo zľava je uvedená pri produkte, pri zľavách prostredníctvom kupónov sa cena upraví až pri objednávaní, kedy zadáte príslušný kód.

16. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

17. Ochrana osobných údajov

Vami poskytované osobné údaje sú nami považované za dôverné a sú spracované pre korektné vybavenie objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

– právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

– právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

– právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

– právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

– právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

– právo na prenosnosť osobných údajov,

– právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

18. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.